Ibiza Ice Cafe otwiera nowe lokale i przeprowadzi nowe emisje akcji

Ibiza Ice Cafe otworzyła 2 lipca br. kolejny lokal własny w atrakcyjnej lokalizacji we Wrocławiu w Rynku. Lokal jest zaopatrzony w zaplecze do produkcji własnych wyrobów cukierniczych, co powinno uniezależnić spółkę od dostawców zewnętrznych. Spółka poinformowała, że dobiegają końca prace remontowe w czwartym lokalu własnym w Starym Browarze.

To są bardzo dobre informacje świadczące o szybkim rozwoju firmy. Niestety wraz z realizacją procesu inwestycyjnego potrzebne są nowe kapitały. W tym celu na najbliższym ZWZ spółki 3 sierpnia tego roku firma planuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 695.766,65 zł (sześćset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) tj.
do kwoty nie wyższej niż 1.391.533,30 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
pięćset trzydzieści trzy złotych i trzydzieści groszy) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem
prawa poboru, nie więcej niż 13.915.333 (trzynastu milionów dziewięciuset piętnastu tysięcy
trzystu trzydziestu trzech ) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł
(pięć groszy) każda, o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C
13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy).Według zapisów na ZWZ dzień prawa poboru ustala się na 25 sierpnia 2010 roku. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jedną) akcję spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii C.

W tej chwili cena emisyjna akcji serii C nie jest znana.

Dodatkowo planowana jest emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla których ustalono już cenę emisyjna w wysokości 0,10 zł:


1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 97.883,30 zł
(dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złotych trzydzieści groszy) tj. do
kwoty nie wyższej niż 1.489.416,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
czterysta szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.957.666
(jednego miliona dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu
sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy)
każda, o numerach od numeru D 1 (jeden) do numeru nie większego niż D 1.957.666 (jeden
milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).
2. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w
drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).


Bardzo ciekawy jestem ceny emisyjnej akcji zwykłych serii C. Znana jest cena akcji zwykłych serii D, które mają zostać wyłączone z prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i różnica w cenie emisyjnej (jeśli taka będzie) pokaże nam politykę Zarządu dotyczącą akcjonariuszy spółki.