Split akcji Public Image Advisors w środę 8 grudnia 2010 roku

Zarząd spółki już 18 listopada 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.11.2010 r., na mocy którego dokonana została rejestracja podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez zmiany wartości kapitału zakładowego (split).

Przed rejestracją podziału akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił 122 500,00 zł i dzielił się na 1 225 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
W wyniku rejestracji podziału akcji kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 6 125 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym:
a) 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 875 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Po dokonanej rejestracji podziału akcji ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 6 125 000.

W dniu wczorajszym Spółka otrzymała informacje o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały w sprawie określenia dnia podziału akcji (splitu). I tak w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł na 0,02 zł Zarząd KDPW postanowił określić dzień 8 grudnia 2010 roku jako dzień podziału 1 225 000 akcji na 6 125 000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.