nowe technologie

Novainvest S.A. rozpoczyna skup akcji własnych, minimalna cena wyniesie 0,60 zł

Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej - rozpoczyna skup akcji własnych na mocy uchwały NWZA z dnia 25 lipca 2011 r. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. rozważa również konwersje objętych akcji na obligacje korporacyjne. Przyjmowanie ofert potrwa do 29 lutego 2012 r.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała ponad 2,68 mln zł zysku netto po III kw. 2011 r.

Grupa Novainvest S.A. zanotował ponad 2,68 mln zł zysku po III kw. 2011 rok. Osiągnięty wynik netto stanowi sumę zysku netto jednostki dominującej – Novainvest S.A. oraz spółek zależnych Global VC Sp. z o.o. i Nova Capital Advisors Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna i doradcza Novainvest S.A. została wydzielona do ww. spółek zależnych na początku br.

Zarząd Novainvest S.A. zwiększa zaangażowanie w akcjonariacie

Warszawa, 16 września 2011 roku – Novainvest S.A. – fundusz doradczo-inwestycyjny - poinformował o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie przez kluczowe osoby z Zarządu. W wyniku zawartych transakcji Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. nabył 4 551 258 akcji stanowiących 29,23% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ Novainvest S.A. Swoje zaangażowanie zwiększył także Prezes Zarządu Novainvest S.A. nabywając 70 000 akcji oraz osoba powiązana z członkiem rady nadzorczej nabywając 415.000 akcji Novainvest S.A.

Novainvest S.A. wzmacnia Grupę o spółkę doradczą

Warszawa, 10 marca 2011 roku

NOVAINVEST S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT - poinformował, iż został znaczącym udziałowcem spółki Sontellian Capital sp. z o. o., nabywając jej 4.985 udziałów o łącznej wartości nominalnej 498 500 złotych. Cena nabycia wyniosła 2 mln złotych. Tym samym w rękach Novainvest S.A. znalazło się 99,7 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie, w dniu 9 marca br. odbyło się NWZA Sontellian Capital, które zdecydowało o zmianie nazwy firmy na Nova Capital sp. z o. o.

Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Novainvest S.A.

Spółka chce pozyskać prawie 2 mln zł na dokapitalizowanie spółek portfelowych i nowe inwestycje

Warszawa, 28 lutego 2011 roku

Jeszcze tylko dziś do końca dnia można składać zapisy na akcje nowej emisji z prawem poboru spółki Novainvest S.A. – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT. Inwestorom zostało zaoferowanych 1.553.821 akcji serii E. Cena emisyjna jednej akcji nowej serii wynosi 1,25 zł za sztukę, co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji serii E uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty.

Novainvest S.A.: list intencyjny w sprawie przejęcia

Warszawa, 21 lutego 2011 roku

NOVAINVEST S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT- poinformował, iż podpisał list intencyjny z podmiotem inwestycyjnym, działającym na rynku polskim o wartości aktywów rzędu kilku milionów złotych. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście, obie spółki przeprowadzą badania due diligence, polegające m.in. na analizie biznesu, ocenie sytuacji operacyjnej i finansowej firmy a także wyznaczenie perspektyw jej rozwoju. Na podstawie wyników badania do końca kwietnia br., Zarządy NOVAINVEST S.A. oraz podmiotu inwestycyjnego podejmą decyzje o zakresie oraz formie transakcji. Ostateczna decyzja o realizacji tej umowy podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wspomnianych podmiotów jeszcze przed końcem maja br.